Obchodní podmínky

Friends of Africa Family Safaris Ltd a rezervační podmínky 

Rezervace

Při rezervaci zájezdu více než 10 týdnů před odjezdem je vyžadována platba zálohy ve výši 30 %. Zbytek ceny zájezdu je třeba uhradit nejpozději 30 dnů před odjezdem. 

Pokud si zájezd zakoupíte 10 – 4 týdnů před začátkem zájezdu, je vyžadována záloha ve výši 50 % z ceny zájezdu. Zbytek částky (ceny zájezdu) je třeba uhradit nejpozději 30 dnů před odjezdem. 

Pokud si zájezd zakoupíte méně než 30 dní před odjezdem, je nutné zaplatit cenu zájezdu v plné výši.

V případě zájezdu Kemping safari Keňa & Tanzánie  a zájezdu Kilimandžáro & safari je možno doplatit zbytek ceny zájezdu v hotovosti po příjezdu do Afriky.

U zájezdu s programem trekování goril je nutná rezervace minimálně 12 týdnů předem. 

Trekování šimpanzů se nesmí účastnit děti do 12 let a trekování goril se nesmí účastnit děti do 15 let.

Potvrzení rezervace

Rezervace je považována za potvrzenou po obdržení zálohy cestovních nákladů viz výše. Jakmile z vaší strany obdržíme zálohu na náš bankovní účet, pošleme vám e-mailem potvrzení o jeho přijetí. V tomto momentě je úspěšně dokončena vaše rezervace zájezdu.

Preferovaná platba 

Všechny ceny jsou uvedeny v USD (amerických dolarech). Preferujeme platby prostřednictvím bankovního převodu u banky, která podléhá bankovním poplatkům v aktuálním kurzu. Místní měnu lze akceptovat při aktuálním kurzu nákupu dolaru. Vyvarujte se útokům internetových hackerů. Při potvrzení zájezdu vám zašleme fakturu s našimi bankovními údaji, kde najdete instrukce k převodu peněz na účet Equity Bank Tanzania Ltd společnosti Friends of Africa Family Safaris Ltd. Nepoužíváme osobní účet, účet Western Union ani Moneygram. PROSÍM, MĚJTE TUTO INFORMACI NA PAMĚTI.

Doprava

Během zájezdů na safari vozíme naše klienty spolehlivými dopravními prostředky – Land Cruiser, Land Roverů, minibusy Toyota s výklopnou střechou ideální pro pozorování zvěře na safari, případně vozy v provedení kombi či osobní vozy. Vozový park se vždy připravuje na základě trasy a počtu účastníků. Společnosti si vyhrazuje právo využívat služeb subdodavatelů.

Ceny

Ceny jsou založeny na tarifech a dalších nákladech, které jsou aktuální v době zveřejnění ceníku. Tyto sazby se mohou měnit bez předchozího upozornění, pokud se zavedené ceny nebo náklady změní z důvodu fluktuace měny. Jinými slovy, cena zájezdu se řídí aktuálním kurzem dolaru.

Zrušení rezervace

V případě zrušení zájezdu vám bude vrácena záloha, ze které se odečtou vzniklé výdaje, tj. správní poplatky a bankovní poplatky. Pokud nás o zrušení budete informovat do 60 dnů před termínem zájezdu, uhradíme vám storno poplatek ve výši 50 % z ceny zájezdu. Pokud nás o zrušení budete informovat do 59 až 3 dnů před termínem zájezdu, bude vám účtován poplatek podle obchodních podmínek našich dodavatelů. V případě zrušení rezervace do 48 hodin nebo neohlášené neúčasti vám bude účtován 100% cena z rezervace. Vstupenky na trekování goril nelze refundovat. Důrazně doporučujeme sjednat si pojištění na zrušení zájezdu.

POZNÁMKA: COVID-19 – Aktuální informace o současné koronavirové situaci 

S šířením koronaviru (COVID-19) si společnost Friends of Africa Family Safaris Ltd uvědomuje, že řada účastníků se obává o bezpečnost cestování a provádění rezervací bez jakékoliv garance. Vezměte v potaz nové storno podmínky, které nahrazují současné podmínky. Všichni klienti, kteří mají u nás potvrzenou rezervaci, mohou odložit své naplánované zájezdy bez jakýchkoliv sankcí za zrušení až do 31. prosince 2021.

Náhradní trasy

Vyhrazujeme si právo na změnu jakékoli trasy nebo programu, pokud to vyžadují podmínky. V těchto případech však máme povinnost nabídnout vám náhradní zájezd stejné hodnoty. Vyhrazujeme si právo odmítnout či přijmout kteréhokoliv účastníka zájezdu. V případě odmítnutí účasti vám bude vrácena spravedlivá částka. Účast na trekování goril je v některých případech převoditelná.

Odpovědnost společnosti

(1) Společnost a její zástupci jednají za cestujícího pouze v záležitostech týkajících se ubytování v hotelu, prohlídek památek, zájezdu a dopravy (letadlem, vlakem, autem, autokarem, lodí, člunem nebo jinými dopravními prostředky). Společnost nenese odpovědnost za zranění, zpoždění, ztrátu nebo jinou škodu, z jakékoli příčiny a jakýmkoliv způsobem.

(2) Odpovědnost společnosti za cestující, kteří se přepravují vlastním vozidlem, se řídí příslušným právem země či zemí, ve kterých se zájezd koná. Veškeré nároky podléhají jurisdikci soudů, u nichž vznikl důvod k žalobě.

(3) Společnost si vyhrazuje právo zaměstnávat subdodavatele k provádění všech nebo části služeb, jejichž poskytování bylo dohodnuto. V případě uplatnění tohoto práva se použijí podmínky ustanovení (1) týkající se odpovědnosti společnosti.

(4) I přes veškerou snahu o eliminaci rizik, společnost nemůže nést odpovědnost za ztrátu nebo poškození zavazadel. Doporučujeme proto uzavřít vlastní pojištění zavazadel.

Friends of Africa Family Safaris Ltd and Conditions for Making bookings

A deposit of 30% of the tour cost is required on time of booking and the balance not later than 30 days before commencement of the safari tour. Payment in full is required where bookings are made less than 30 days before the tour begins. Notwithstanding any prior confirmation of arrangements, the right is reserved not to execute tours if payment has not been received in accordance with foregoing. 50% deposit is required 10 weeks before intended departure with the balance to be settled 30days prior to commencement of the tour. If a reservation is made within 30 days of departure, the entire amount must be made at the time of confirmation. Gorilla trekking requires a minimum of 12 weeks advance booking. Children under 12 are not allowed to track chimpanzees and children under 15 are not allowed to trek the gorillas.

Confirmation

A booking is considered confirmed upon receiving a deposit of 30% of travel cost. Balance payments can be made on arrival for only camping safaris and mountain climbing.

Payment preference

All prices are quoted in US$ Dollars. We prefer payments by Wire Transfers through bank, which are subject to bank charges at the prevailing/current rate. Local currency can be accepted at the current dollar-buying rate.

Prior notice on payment

Avoid internet hackers, on your confirmation of the tour, we will send you an invoice with our bank details that will instruct you to wire money to Friends of Africa Family Safaris Ltd at our accounts with Equity Bank Tanzania Ltd. We do not use personal account neither western union nor Moneygram. PLEASE KEEP THIS IN MIND.

Transportation

Well maintained Vehicles, Land Cruisers, Land Rovers, Toyota Minibuses with pop up roof that are rebuilt for safari and excellent cars, Station wagons or Coaches for transfers will be provided according to the route and number of participants. The right is reserved to employ the services of sub-contractors.

Rates

Rates are based on fares and other costs prevailing at the time of publication of the price list and are subject to change without notice if fares or costs subsequently vary due to fluctuation of currency.

Cancellations

In the event of cancellation, the deposit will be refunded less the cost of expenses incurred,that is administration fees, bank charges, and if the cancellation is received within 60 days of commencement of the arrangement then a cancellation charge of 50% of tour cost will be made. Between 59 to 3 days, fee will be charged according to what other suppliers (lodges) state about terms. In case of cancellation within 48 in the case of a no-show 100% of the net value of the booking will be charged. Gorilla permits are non-refundable. Trip cancellation insurance is strongly recommended.

NOTE: COVID-19 – Coronavirus outbreak updates

With the spread of coronavirus (COVID-19) friends of Africa Family Safaris Ltd is aware that a number of guests are concerned about how safe it is to travel or continue to book future travel without the guarantee of some protection.

Be aware we have updated our cancellation terms and conditions which replaces the current terms and conditions. All onboard clients who have their confirmed booking with us can postpone their trips ahead with no cancellation penalties up to 31st Dec 2021.

Tour alternation

The right is reserved to change any route or arrangements should conditions necessitate, to offer substitutes of equal value, or to accept the operation of any scheduled tour. The right is reserved to decline to accept or retain any person as a member of any tour at any time, in which event an equitable amount will be refunded. Gorilla permits are transferable in some instances.

Liablility

(1) The company and its agents act only for the passenger in all matters relating to hotel accommodation, sight-seeing, tours and transport, whether by aircraft, rail, road, motor-coach, ship, boat, or any other means and shall not be liable for injury, delay, loss or damage arising from any cause and in any manner however.

(2) The company’s liability to passengers carried in its own vehicle is governed by the respective law of the country in which the tour takes place and on other country and all claims are subject to the jurisdiction of the courts in which the cause of action arises.

(3) The company reserves the right to employ sub-contractors to carry out all or any part of the services agreed to be supplied and in the event of exercise of such right the terms of clause (1) relating to the company’s liability shall apply.

(4) Whilst every care is taken, the company cannot be held responsible for loss or damage to baggage. It is therefore advisable to effect separate baggage insurance.